Privacybeleid

Energetisch therapeut Gert Louwers

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) 2018
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  01/2663582

Energetisch therapeut Gert Louwers, gevestigd aan Burg. Ten Heuvelhofweg 89 te Hazerswoude-Dorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http//:www.Mglow.nl – Adres: Burg. Ten Heuvelhofweg 89 HAZERSWOUDE-DORP , Tel.: 06-23535316

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energetisch therapeut Gert Louwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
De praktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van een dossier, bevattende relevante informatie over de gegeven therapieën en vraagstelling of problematiek van de cliënt.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Energetisch therapeut Gert Louwers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energetisch therapeut Gert Louwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Energetisch therapeut Gert Louwers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Energetisch therapeut Gert Louwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voorts worden de onderstaande gegevens in een beveiligd document opgeslagen op een USB stick voor de uitvoering van de nazorg en de aangifte bij de belastingdienst:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Relevante facturen

Aanvullende regelgeving persoonsgegevens Energetisch therapeut Gert Louwers
In het kader van gegeven therapie houdt Energetisch therapeut Gert Louwers een dossier  bij.
Dit dossier bevat:

– Persoonlijke gegevens over de gegeven therapie en de problematiek van de cliënt.
– Naam en adres van de cliënt.
– Telefoonnummer van de cliënt.
– Geboortedatum van de cliënt.

In het kader van de zorg die mogelijk in de toekomst plaats vindt worden de gegevens
zeven jaar bewaard.

Tevens houdt Energetisch therapeut Gert Louwers een boekhouding bij, waarbij de naam van de cliënt in een dagkasboek wordt genoteerd ten behoeve van de Belastingdienst.
Daarnaast wordt in de agenda van Energetisch therapeut Gert Louwers de naam van de cliënt genoteerd.
Voor zowel de boekhouding als wel de agenda van Energetisch therapeut Gert Louwers geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Energetisch therapeut Gert Louwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Energetisch therapeut Gert Louwers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energetisch therapeut Gert Louwers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en je dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energetisch therapeut Gert Louwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en je dossier die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens en je dossier of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens en je dossier sturen naar: gertlouwers@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Energetisch therapeut Gert Louwers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energetisch therapeut Gert Louwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: gertlouwers@gmail.com

Energetisch therapeut Gert Louwers voldoet hierbij aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking treedt (de AVG).

Reacties zijn gesloten.